Gevolgen verandering AWBZ

Gevolgen verandering AWBZ

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaat in 2015 veranderen. De taken die vóór 2015 onder de AWBZ worden ondergebracht in bestaande en nieuwe wetten.

Onduidelijkheid over veranderende zorg wetgeving in 2015

In de uitzending van TrosRader is ingegaan op de onduidelijkheid bij veel mensen over de gevolgen van veranderende AWBZ en de nieuwe zorgwetgeving. Bekijk hieronder het item van TrosRadar

Uit onderzoek blijkt  dat 800.000 mensen die nu te maken hebben met de AWBZ te maken krijgen met veranderende wetgeving.   Voor een groot deel van de mensen verschuift het contactpunt voor zorg van het Rijk naar hun gemeenten en/of zorgverzekeraars.

Situatie per 1-1-2015 Verantwoordelijk Aantal mensen
Wet langdurige zorg (Wlz) Rijksoverheid 280.000 mensen
Zorgverzekeringswet (Zvw) Zorgverzekeraar 200.000 mensen
Jeugdwet (Jw) Gemeente  70.000 mensen
Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO 2015) Gemeente 250.000 mensen
Totaal 800.000 mensen

Ruim 85% van deze zorgvragers heeft nog niets gehoord van hun gemeente over de zorg in 2015.

Wat betekent dit precies en wat zijn de gevolgen voor de zorg die iemand moet ontvangen?

Belangrijkste gevolgen van gewijzigde AWBZ in 2015

Als je nu zorg ontvangt vanuit de AWBZ of Wmo? Dan kunt u te maken krijgen met veranderingen. Hieronder worden een aantal situaties beschreven wat de gevolgen zijn van veranderingen van de AWBZ.

Situatie 1: iemand ontvangt thuis zorg vanuit de AWBZ.

Als iemand  voor 1 januari 2015 verpleging of verzorging thuis krijgt op grond van de AWBZ, dan zal dit vanaf 1 januari 2015 vallen onder de Zorgverzekeringswet.  Voor vragen hierover kun je het beste terecht bij  je eigen zorgverzekeraar.

Een ander deel van de zorg, zoals begeleiding en dagbesteding gaan over naar de gemeente. Het is de bedoeling dat gemeenten zo veel mogelijk maatwerk bieden. Uw gemeente zal hierover contact met u opnemen.

Situatie 2: iemand woont in een zorginstelling

Ook met alle veranderingen in de zorg houdt iedereen in deze situatie het recht op verblijf in een instelling. (de eigen zorginstelling)

Situatie 3: iemand ontvangt ondersteuning vanuit de WMO

Met de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo 2015) krijgen gemeenten  andere verantwoordelijkheden op gebied van zorg. Als iemand nu al ondersteuning krijgt via de eigen gemeente vanuit de Wmo, zal de gemeente het aanspreekpunt blijven.

Wel zullen gemeentes de ondersteuning vanuit de WMO 2015 anders gaan organiseren. Wat betekent dit concreet?  De gemeente zal de zorgvrager uitnodigen voor een gesprek. In dit gesprek wordt samen met de zorgvrager gekeken hoe iemand het beste ondersteund kan worden. Op deze manier kan voor meer maatwerk worden gezorgd.

Het kan ook voorkomen dat tijdens zo’n gesprek door de gemeente wordt besloten dat de zorg ondersteuning wijzigt? In dit geval zal een gemeente  een redelijke periode moeten aanhouden voordat deze wijzigingen  ingaan. In praktijk zal moeten blijken of er grote verschillen gaan ontstaan.

Situatie 4:  iemand heeft in de toekomst zorg nodig.

Doel van het kabinet is mensen zolang mogelijk zelfstandig laten wonen. Het is in de nieuwe wetgeving de taak van de gemeente om te bepalen welke zorg hiervoor nodig is vanuit de Wmo 2015.

Als iemand geneeskundige zorg nodig heeft wordt de verpleging en verzorging betaald door zorgverzekeraar vanuit de basis verzekering.

Kortom thuis wonen met zorg blijft mogelijk mits de zorg thuis verantwoord. Daarnaast mogen de zorg kosten niet hoger zijn dan de kosten van  een instelling.

Situatie 5: persoonsgebonden budget (pgb) van de gemeente

Ook in 2015 kunnen zorgvragers blijven kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb).

In 2015 veranderen in de nieuwe zorgwetgeving een aantal zaken op gebied van persoonsgebonden budget (pgb).

  • De betalingen vanuit het persoonsgebonden budget (pgb) worden door Sociale Verzekeringsbank (SZB) rechtstreeks overgemaakt aan de zorgaanbieder. Dit betekent dat het pgb niet meer rechtstreeks wordt gestort op de rekening van de zorgvrager.
  • Ook wordt de toekenning van een pgb aangepast. De gemeente gaat de aanvraag van het PGB toetsen. Belangrijke voorwaarden voor toekenning zijn:
  • – is  iemand in staat is om de aan het pgb verbonden taken op een verantwoorde wijze uit te voeren.
  • – motivatie en kwaliteit.

Overgangsregeling als vangnet

Om de grote veranderingen van de AWBZ voor een grote groep mensen soepel te laten verlopen bestaat er een overgangsregeling.

Meer informatie

Op de website van rijksoverheid hervorming langdurige zorg staat veel aanvullende informatie.  Deze informatie is echter vrij algemeen en complex. Het beste advies is neem contact op met  jouw eigen gemeente, zorgverzekeraar of zorgaanbieder voor duidelijkheid over de zorg van je persoonlijke situatie.

 


Eén gedachte over “Gevolgen verandering AWBZ

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *